آماده سازی سبدکالا (موادغذایی)

آماده سازی پک های مواد غذایی جهت ارسال به مناطق محروم استان توسط تیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان98/8/24