اعزام 8خانوار مددجو تحت پوشش به مشهد مقدس

اعزام 8 خانوار از مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان به مشهد مقدس

98/9/3