بازدید از کلاس های کارآموزی

مورخه 98/11/15 بازدید از کلاس های کارآموزی مهرجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان  توسط رئیس هیت مدیره و مدیر اجرایی خیریه صورت گرفت