برگزاری جلسه کمیته بررسی پرونده های مددجویان

مورخه98/8/14 در محل دفتر خیریه جلسه بررسی پرونده های مددجویان با حضور اعضا کمیته بررسی و تحقیق خیریه تشکیل گردید و پرونده 10 خانوار مورد تایید جهت ارائه خدمات قرار گرفت