توزیع سبد یلدائی

مورخه98/9/30 سبدکالا یلدایی بین مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان  توسط تیم اجرایی و خادمیاران رضوی توزیع گردید