توزیع غذا گرم بین مددجویان و کارتن خواب ها و…

مورخه 98/9/6 توزیع غذا گرم بین مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان  و همزمان توزیع بین کارتن خواب ها و….

توسط تیم اجرایی خیریه و خادمین افتخاری حضرت رضا (ع)