بانک ملی :

شماره کارت  6037997599036093

شبا :        ir 250170000000112716769008

 

بانک پاسارگاد :

شماره کارت   5022297000089115

شبا :    ir 560570200211013901798001

 

بانک ملت :

شماره کارت   6104337493289209

شبا :   ir  920120000000008641890624