دومین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

آغاز دومین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان  خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با همکاری مدیریت محترم آموزشگاه صنایع دستی نیاکان پارس سرکار خانم عبداللهی

هدف از تدوین این روش ایجاد رویه ای هدفمند در ارائه خدمت به مددجویان جهت توانمندی ماندگار آنها و کمک به بازگشت آنها به بازار کار و جامعه میباشد

دیماه98